Handledning i skolan

Livslinjen Terapi & Konsult

Att arbeta i skolan ställer stort fokus på ledaren oavsett om ledaren är en klasslärare, biträdande rektor eller rektor. Med de kraven som skolan idag för med sig på den som leder verksamheten, eller delar av verksamheten tycker vi och kanske även du att både mentorskap och handledning är en självklarhet. För de flesta skolor är inte handledning en del av verksamheten, men möjligheten att då och då på egen hand eller tillsammans med andra på arbetsplatsen erbjudas ett professionellt möte med en utbildad handledare och under professionella former föra et handledande samtal gör en skillnad. Handledning skall ses som en hjälpprocess vilket i sig inte behöver betyda att man skall vänta tills man behöver den utan mer kunna förstå dess möjligheter till både förståelse, tillväxt och problemlösning. Att genom vårt kunnande om området och din kunskap om dig själv få dig och din verksamhet att må bättre.

 

Vi karaktäriserar handledning på följande sett:

  • Den försiggår mellan två eller ett fåtal personer
  • Den ingår i en professionellt präglad utbildning eller yrkespraktik
  • Den tar upp förhållandet mellan teori och praktik
  • Den knyter an till yrkesutövarens egen verksamhet
  • Den syftar till att utveckla den handleddes ”praktiska” teori.
  • Den bedrivs i en samtalsform som är präglad av reflektioner och delvis frikopplad från ”handlingstvånget”

 

Livslinjen är ett privatägt företag som uteslutande arbetar med kognitiv samtalsterapi, handledning och socialt arbete. Vi arbetar också på  uppdrag med utbildningar samt föreläsningar och organisationsarbete. Vi erbjuder handledning, för skolor, under olika former av utbildad handledare inom grupp/ individhandledning med 15 års erfarenhet. Idag handleder livslinjen inom akutpsykiatrin, specialpedagoger, resurser i skola, lärare, chefer inom näringslivet, rektorer inom grundskolan samt fritidspersonal.

 

Handledning i skola är ett viktigt verktyg för all kompetens- och verksamhetsutveckling. Handling och reflektion är en modell som syftar till att hjälpa yrkesutövare till att bli medvetna om sin egen yrkeskunskap för att kunna förändra och utveckla denna. Handledaren måste kunna utgå ifrån och förstå den han eller hon ska handleda och ha respekt för andra uppfattningar än de egna. Handledaren ska hjälpa andra att utvecklas utifrån sina egna utgångspunkter.

Pedagogisk handledning för skolan utgår ifrån ett strukturerat lärande samtal där ett arbetslag kontinuerligt under en längre tid får möjlighet att reflektera över sitt uppdrag/sin verksamhet tillsammans och under ledning av en professionell handledare.

 

Pedagogisk handledning kännetecknas av ett samtal där alla kommer till tals och där allas tankar och förståelse av en situation är viktiga. Samtalsledaren främsta uppgifter är att lyssna och att ställa öppna frågor som rör de värderingar som styr arbetet, de teorier man lutar sig mot och de konkreta erfarenheter och situationer som utgör de yrkesverksammas vardag.