Handledning

Livslinjen Terapi & Konsult

Vad kan vi erbjuda?

Livslinjen erbjuder handledning under olika former av utbildad handledare med över 15 års erfarenhet. Idag handleder Livslinjen inom akutpsykiatrin, boendestöd, resursteam för insjuknade psykoser, boende för psykiskt sjuka, läkare och sjuksköterskor inom sjukvården både individuellt och i grupp, specialpedagoger, resurser i skola, boende för psykiskt sjuka, chefer inom näringslivet, rektorer inom grundskolan samt fritidspersonal.

 

Handledning är ett viktigt verktyg för all kompetens- och verksamhetsutveckling. Beteckningen handledare och uttrycket handledning används med olika betydelser sprungna ur olika traditioner. Två av dessa traditioner, terapitraditionen och hantverkstraditionen, har ett långt förflutet medan den tredje är en förhållandevis ny modell som utvecklats för att komplettera hantverkstraditionen och avsedd att kunna användas i moderna utbildningssammanhang.

 

Terapitraditionen där fokus ligger på det som är skevt, fel eller på något sätt problematiskt. Vid denna typ av handledning läggs tyngdpunkten på känslor och känslomässiga reaktioner hos den som blir handledd.

 

Handling och reflektion är en modell som syftar till att hjälpa yrkesutövare till att bli medvetna om sin egen yrkeskunskap för att kunna förändra och utveckla denna. Handledaren måste kunna utgå ifrån och förstå den han eller hon ska handleda och ha respekt för andra uppfattningar än de egna. Handledaren ska hjälpa andra att utvecklas utifrån sina egna utgångspunkter i stället för att tvinga på dem som handleds sina egna uppfattningar.

 

Pedagogisk handledning utgår ifrån ett strukturerat lärande samtal där ett arbetslag kontinuerligt under en längre tid får möjlighet att reflektera över sitt uppdrag/sin verksamhet tillsammans och under ledning av en professionell handledare. Handledaren/samtalsledaren ska vara kunnig inom yrkesområdet och åtnjuta synligt stöd från chefer för att också på detta sätt få hög legitimitet i gruppen.

 

Pedagogisk handledning kännetecknas av ett samtal där alla kommer till tals och där allas tankar och förståelse av en situation är viktiga. Handledarens/ samtalsledarens främsta uppgifter är att lyssna och att ställa öppna frågor som rör de värderingar som styr arbetet, de teorier man lutar sig mot och de konkreta erfarenheter och situationer som utgör de yrkesverksammas vardag.

 

I samtalet krävs att samtalsledaren utgår från tankerespekt, det vill säga försöker utveckla ett icke-värderande samtal som syftar till att vidga förståelsen för hur lika respektive olika vi tänker. Det handlar alltså inte om att vinna en diskussion. För att samtalet skall fördjupas och leda vidare måste samtalsledaren bjuda motstånd vilket innebär att ställa nyfikna frågor som håller kvar samtalet kring det aktuella ämnet och fördjupar frågeställningarna för att synliggöra allas olika perspektiv och tankar.

 

En av de stora utmaningarna i denna typ av handledning är att hitta fram till den punkt där den lärande befinner sig, börja där och inte gå för fort fram; processen kan knappast påskyndas.