KBT – Kognitiv beteendeterapi

Livslinjen Terapi & Konsult

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har i ett stort antal vetenskapliga studier visat sig ge tydliga och varaktiga förbättringar vid en rad tillstånd. I nuläget är effekterna störst för ångest- och depressionsproblem, men det finns även forskningsstöd inom ett flertal andra områden som exempelvis stressrelaterade problem, sömnstörningar och beteendeproblem hos barn.

 

KBT karaktäriseras av:

  • Ett aktivt samarbete mellan patient och terapeut som syftar till att lösa patientens nuvarande problem. Patientens är expert på hur problemen tar sig uttryck och terapeuten är expert på hur besvären bör förstås och behandlas.
  • Konkreta mål formuleras i början av behandlingen. Målen beskriver vad patienten ska klara av att göra efter behandlingen, exempelvis att börja arbeta igen eller att våga röra sig fritt på allmänna platser.
  • Patienten genomför s k hemuppgifter mellan samtalen. Syftet är att prova eller träna på alternativa beteenden och strategier som kan bidra till att lösa problemen. Patienten och terapeuten beslutar gemensamt om vilka uppgifter patienten ska göra till nästa tillfälle.
  • En behandling består av ca 5–20 samtal. Samtalen är oftast 45 min långa och äger vanligtvis rum 1–3 gång/vecka.
  • Innan behandlingen påbörjas genomförs 1–3 utredningssamtal. Under utredningssamtalet bedömer terapeuten om patientens problem passar för KBT-behandling. På samma vis får patienten tillfälle att avgöra om KBT passar honom eller henne.

 

Problem

De kan ofta ha olika skepnader och det är inte alltid man kan utgå från rubrikerna nedan och jag ger er rådet ifall ni funderar på att börja i terapi eller har något som ni funderar över. Var inte rädd att titta bakåt på tidigare problem och lösningar för det är ofta som det kan ge en mer bestående lösning att förstå hur allt hänger ihop. KBT passar inte alla och ibland måste jag tillsammans med klienten väva ihop dåtid med nutid för att hitta den bästa lösningen. Här nedan kommer dock ett antal exempel där KBT kan passa.

 

Depression

Den som drabbas av depression upplever en omfattande nedstämdhet och beter sig vanligtvis mycket passivt. De mest utmärkande symptomen är negativa tankar, minskad energi och avsaknad av intresse för aktiviteter som tidigare varit givande. Svårigheter att koncentrera sig, initiativlöshet, sömnproblem, förändrad aptit, irritation och tankar på att inte vilja leva utgör ofta en del av problembilden. Det bör helst ha pågått över tid där orkeslöshet är tongivande.

 

Paniksyndrom

Paniksyndrom kännetecknas av mycket starka ångestattacker med tankar om att förlora kontrollen. Med ångestattack menas ett flertal kroppsliga reaktioner: andnöd, kvävningskänslor, hjärtklappning, bröstsmärtor, magbesvär, skakningar och darrningar, domningar, värme- och köldvågor, svettningar, yrsel och overklighetskänslor. Tankarna handlar om att förlora kontrollen genom att bli galen, svimma eller dö. Ett framträdande drag vid paniksyndrom är rädslan för kommande attacker och dess tänkbara konsekvenser.

 

Social fobi

Social fobi utmärks av stark rädsla för att bli bedömd och förödmjukad av andra. Det är vanligt att ångesten leder till undvikande av sociala situationer och att nya beteenden tillkommer för att maskera rädslan, exempelvis repetera meningar tyst innan de sägs högt.

 

Stressrelaterade problem

Stressrelaterade problem är en samlingsrubrik för symtom som uppstår till följd av att omgivningens och individens egna krav överstiger personens prestationsförmåga under en längre period. Exempel på stressrelaterade symtom är utmattning, huvudvärk, försvagat immunförsvar, ångest, överkänslighet, rastlöshet och koncentrationssvårigheter.

 

Stödsamtal

Vid stödsamtal träffar vi dig som inte mår bra av olika skäl. Det kan gälla vad som helst som du vet är problemet, eller om du inte vet det tar vi tillsammans reda på det. Du kanske har hög frånvaro på jobbet eller bara känner dig dåligt motiverad. Du eller någon nära dig kanske har problem med droger, kamratrelationer, familjerelationer eller andra sociala problem. Stödsamtal fungerar också som en inkörsport till eventuell samtalsterapi eller/och någon annan slags åtgärd. Vi kan utföra stödsamtal enskilt eller i grupp. Anhöriga deltar i vissa fall om du vill. Det kan gälla stöd i livet eller hjälp att öka ditt medvetande om din situation och vägleda dig till möjligheter och förändring.

 

Rådgivning

Till Livslinjen kan du vända dig för att få stöd för dig och din familj. Det kan vara rådgivning och hjälp vid separation. Alla kan få problem i sina nära relationer, eller på arbetsplatsen någon gång i livet. Då kan det underlätta att få stöd av någon som har erfarenhet av hur man arbetar med dessa frågor. Av oss kan ni få hjälp på plats eller hjälp för att komma vidare.